เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – Korea Free Trade Agreement)

ลงนาม 27 ก.พ. 52

เริ่มลดภาษี 1 ม.ค. 53

ลดภาษีเป็น 0

เกาหลี

1 ม.ค. 53 = 90%

ไทย

1 ม.ค. 53 = 83%

1 ม.ค. 55. = 84%

1 เม.ย. 59 = 89%

1 ม.ค. 60 = 90%

ปัจจุบันภาษีเป็น 0

เกาหลี 90%

ไทย 83%

สรุปสาระสำคัญพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่าง อาเซียน-เกาหลีใต้

(ร่าง) คำแปลอย่างไม่เป็นทางการพิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลแห่งประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี

ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและความตกลงว่าด้วยการค้าบริการระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี(รายละเอียด)

สรุปสาระสำคัญของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA) (Click here)

ความคืบหน้าล่าสุด

-ไทย ปี 2560 สินค้า 84.19% ลดภาษีเป็นศูนย์ (ไทยยังไม่ยกเลิกภาษียานยนต์ เหล็ก และโทรทัศน์สี)

-เกาหลีใต้ สินค้า 90% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้วตามพันธกรณี

-ผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%

– ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

ในการประชุมผู้นำอาเซียน-เกาหลี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 อาเซียนและเกาหลีเห็นชอบให้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมเพื่อศึกษาการขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างอาเซียนและเกาหลี ซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้สรุปผลการศึกษา ว่า การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและเกาหลีจะเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งส่งผลดีต่ออาเซียนและเกาหลีในด้านอื่นๆ ด้วย

ในการประชุมผู้นำอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 8 (The 8th ASEAN-ROK Summit) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2004 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้นำอาเซียนและเกาหลีเห็นชอบให้เริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ในช่วงต้นปี 2005 และกำหนดให้สรุปผลเจรจาภายใน 2 ปี (ภายในปี 2006) โดยการเจรจาจะครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน-เกาหลี

กลไกการดำเนินการ

– จัดตั้งคณะเจรจาการค้าเสรี (ASEAN-Korea Trade Negotiating Committee: TNC) เป็นเวทีหารือระหว่างอาเซียนและเกาหลี และจัดตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชุมหารือระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยมีสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายอาเซียน

– กำหนดกรอบและเงื่อนไขของการเจรจาการเปิดตลาดสินค้าทั้งในกลุ่มลดภาษีปกติ และกลุ่มสินค้าอ่อนไหว/สินค้าอ่อนไหวสูง

– จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อยกร่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง และความตกลงต่างๆ

– จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ASEAN-Korea FTA Implementing Committee : AKFTA-IC) เพื่อติดตามและดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี

ผลการเจรจา

คณะเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี สามารถสรุปกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation: FA) ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท (Agreement on Dispute Settlement Mechanism: DSM) และได้ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 9 (The 9th ASEAN-ROK Summit) เดือนธันวาคม 2005

สำหรับความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (Agreement on Trade in Goods: TIG) อาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นไทย สามารถตกลงกับเกาหลีในความตกลงนี้ได้แล้ว และมีการลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม 2006 โดยความตกลง TIG มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2007

ในส่วนของการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการ (Agreement on Trade in Services: TIS) นั้น อาเซียนและเกาหลีสามารถบรรลุความตกลงได้แล้ว ทั้งในเรื่องร่างข้อบทความตกลง (Agreement Text) ส่วนแนบท้ายว่าด้วยการบริการด้านการเงิน (Annex on Financial Services) และตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitments) โดยทั้งสองฝ่าย ยกเว้นไทย ได้ลงนามความตกลงนี้ในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียน-เกาหลี เดือนพฤศจิกายน 2007 และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2009

สำหรับไทย ได้ลงนามในพิธีสารการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน-เกาหลี ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2009 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และไทยได้เริ่มใช้บังคับกรอบความตกลงฯ ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท และพิธีสารฯ เฉพาะในส่วนของความตกลงว่าด้วยการค้าบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2009 รวมทั้งได้บังคับใช้พิธีสารการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2009

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนเป็นความตกลงฉบับสุดท้ายที่กำหนดให้มีการเจรจาจัดทำภายใต้กรอบความตกลงฯ ทั้งสองฝ่ายใช้เวลาเจรจานานกว่า 3 ปี และสามารถบรรลุผลการเจรจาเมื่อเดือนเมษายน 2009 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามความตกลงนี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2009 ทั้งนี้ ความตกลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2009 (รายละเอียดสรุปความตกลงว่าด้วยการลงทุน)

สถานะล่าสุด

รัฐสภาเกาหลีให้ความเห็นชอบพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าและพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2009 ที่ผ่าน และอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะสามารถขยายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีทั้งเรื่องการค้าสินค้าและการค้าบริการให้แก่ไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010 เป็นต้นไป

สถานะล่าสุดการใช้บังคับความตกลงต่าง ๆ (รายละเอียด)

Links

สำนักเลขาธิการอาเซียน ความสัมพันธ์กับเกาหลี (รายละเอียด)

ความตกลงการค้าเสรีของเกาหลี (รายละเอียด)

อัตราภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ของเกาหลี (ภาษาเกาหลี) (รายละเอียด)

Documents

กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ อังกฤษ ไทย เกาหลี
ภาคผนวกของกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมด้านต่าง ๆ อังกฤษ ไทย เกาหลี
ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท อังกฤษ ไทย เกาหลี
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า อังกฤษ ไทย เกาหลี
ภาคผนวก 1 : รูปแบบการลดและยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับพิกัดศุลกากรที่อยู่ในกลุ่มสินค้าปกติ อังกฤษ ไทย
ภาคผนวก 2 : รูปแบบการลด/ยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับพิกัดศุลกากรที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอ่อนไหว อังกฤษ ไทย
เอกสารแนบท้าย 1 : รายการสินค้าอ่อนไหว อังกฤษ
เอกสารแนบท้าย 2 : รายการสินค้าอ่อนไหวสูง อังกฤษ
ภาคผนวก 3 : กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า อังกฤษ ไทย
เอกสารแนบท้าย 1 : ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า อังกฤษ ไทย
เอกสารแนบ : หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำอธิบายด้านหลัง อังกฤษ
เอกสารแนบท้าย 2 : กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า อังกฤษ
เอกสารแนบท้าย 3 : หมายเหตุคำอธิบายสำหรับภาคผนวก 3 อังกฤษ ไทย
พิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า อังกฤษ ไทย
ภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า อังกฤษ
หนังสือความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎเฉพาะรายสินค้าในเอกสารแนบท้าย 2 ของภาคผนวก 3 ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า อังกฤษ ไทย
ภาคผนวกหนังสือความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎเฉพาะรายสินค้า อังกฤษ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ สรุป อังกฤษ ไทย เกาหลี
ภาคผนวกว่าด้วยบริการการเงิน อังกฤษ ไทย เกาหลี
ตารางข้อผูกพันเฉพาะ
บรูไน ดารุสซาลาม อังกฤษ
กัมพูชา อังกฤษ
อินโดนีเซีย อังกฤษ
ลาว อังกฤษ
พม่า อังกฤษ
มาเลเซีย อังกฤษ
ฟิลิปปินส์ อังกฤษ
สิงคโปร์ อังกฤษ
เกาหลีใต้ อังกฤษ
เวียดนาม อังกฤษ
หนังสือความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ อังกฤษ ไทย เกาหลี
พิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ อังกฤษ ไทย
ภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยการเข้าเป็นภาคีของไทยในความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ อังกฤษ ไทย
ความตกลงว่าด้วยการลงทุน สรุป อังกฤษ ไทย เกาหลี

ตารางการลดภาษีของประเทศภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี

บรูไน ดารุสซาลาม อังกฤษ

กัมพูชา อังกฤษ

อินโดนีเซีย อังกฤษ

ลาว อังกฤษ

พม่า อังกฤษ

มาเลเซีย อังกฤษ

ฟิลิปปินส์ อังกฤษ

เกาหลีใต้ อังกฤษ

เวียดนาม อังกฤษ

ไทย อังกฤษ

หมายเหตู ข้อมูลภาษาเกาหลีจาก http://www.fta.go.kr

สรุปการเปิดตลาดสินค้าของเกาหลี Updated Dec 2009

-สรุปรายการสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่ได้รับการลดภาษีจากเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

-รายการสินค้าส่งออกของไทยที่เกาหลีใต้ไม่จัดเก็บภาษีนำเข้าทั้งกรอบ WTO และกรอบ FTA

ผลการศึกษา

โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การเข้าสู่ตลาดภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับ SMEs (กรณีศึกษา : FTA อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี) (โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศเกาหลี
การศึกษาผลกระทบและการกำหนดท่าทีไทย ต่อการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (รายละเอียด)
– บัญชีอัตราอากร 1 (รายละเอียด)

– บัญชีอัตราอากร 2 (รายละเอียด)

– บัญชีอัตราอากร 3 (รายละเอียด)

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (รายละเอียด)
ภาคผนวก 1 หนังสือรับรอบถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) (รายละเอียด)
ภาคผนวก 2 ประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรฯ (รายละเอียด)
ภาคผนวก 3 กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี HS2007 (รายละเอียด)
ภาคผนวก 4 บัญชีรายการสินค้าจากเขตอุตสาหกรรมเกซอง (GIC LIST) (รายละเอียด)
ภาคผนวก 5 กฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี HS2002 (รายละเอียด)
แก้คำผิดประกาศกระทรวงการคลัง (รายละเอียด)

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) (รายละเอียด)
คำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) (รายละเอียด)
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) (รายละเอียด)
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) ฉบับที่ 2 (รายละเอียด)
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิฯ (รายละเอียด)