ข้อมูลที่ให้บริการของ FTA Center

1. สถิติการค้า และอัตราภาษีนำเข้า-สงออก
2. ความตกลงการค้าเสรี
3. การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA
4. ปัญหาอุปสรรคทางการค้า
5. กฎ ระเบียบทางการค้าการลงทุนของประเทศคู่ค้า
6. ขั้นตอนการลงทุนในประเทศคู่ค้า