การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

          ปี 2560 การค้ารวมไทย-ญี่ปุ่นมีมูลค่า 54,346.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.2 โดยไทยขาดดุลการค้า 9,727.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 22,309.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากญี่ปุ่นมีมูลค่า 32,037.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีมูลค่า 9,931.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 24.0 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,426.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.9) และการนำเข้ามูลค่า 5,504.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 1,078.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

View Fullscreen