การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

          ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 17,574.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 18.3 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 10,183.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7) และการนำเข้ามูลค่า 7,390.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 2,792.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen