การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐชิลี (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐชิลี

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

 

ปี 2560 การค้ารวมไทย-ชิลี มีมูลค่า 1,121.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 25.3 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 376.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยส่งออกไปชิลี มีมูลค่า 749.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากชิลี มีมูลค่า 372.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับชิลี มีมูลค่า 250.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 50.4 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 166.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.1) และการนำเข้ามูลค่า 83.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.8) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 83.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

View Fullscreen