การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

          ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 2,290.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 20.6 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 756.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1) และการนำเข้ามูลค่า 1,533.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้ามูลค่า 777.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen