การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเปรู (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเปรู

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

          ปี 2560 การค้ารวมไทย-เปรู มีมูลค่า 473.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.0 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 234.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยส่งออกไปเปรู มีมูลค่า 353.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากเปรู มีมูลค่า 119.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับเปรู มีมูลค่า 73.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.9 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 49.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 9.5) และการนำเข้ามูลค่า 23.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 26.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

View Fullscreen