การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

         ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 12,904.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 19.6 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,710.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4) และการนำเข้ามูลค่า 8,193.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายเสียดุลการค้ามูลค่า 3,48.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen