กรณีประชาชนต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนหรือ AEC เช่น ข้อมูลกฎหมาย/กฎระเบียบด้านการค้าสินค้าของอาเซียน ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ AEC และภาษีที่ลดระหว่างอาเซียนกับประเทศที่อาเซียนจัดทำ FTA ทั้ง 5 ความตกลง ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ข้อมูลระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในอาเซียน

กรณีประชาชนต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนหรือ AEC เช่น ข้อมูลกฎหมาย/กฎระเบียบด้านการค้าสินค้าของอาเซียน ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ AEC และภาษีที่ลดระหว่างอาเซียนกับประเทศที่อาเซียนจัดทำ FTA ทั้ง 5 ความตกลง ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ข้อมูลระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในอาเซียน

คำตอบ

สามารถแนะนำเว็บไซต์เครื่องมือการใช้ประโยชน์จาก AEC สำหรับผู้ประกอบการไทยได้ ดังต่อไปนี้


คลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand National Trade Repository: NTR)

ประเทศไทยได้จัดตั้งคลังข้อมูลทางการค้าของไทย ผ่านทาง www.thailandntr.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูล/กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการค้าสินค้าบนอินเทอร์เน็ตแก่สาธารณชน เพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย


คลังข้อมูลการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR)

อาเซียนได้จัดทำระบบ ATR เพื่อรวบรวมข้อมูลทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและเชื่อมโยงกับ NTR ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านทาง atr.asean.org


ระบบแอสซีส (ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade: ASSIST)

เป็นช่องทางออนไลน์ให้ภาคธุรกิจในอาเซียนสามารถหารือกับภาครัฐของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาทางการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนในกรอบอาเซียน ซึ่งในชั้นต้นครอบคลุมเฉพาะปัญหาด้านการค้าสินค้า และจะขยายให้ครอบคลุมถึงด้านการค้าบริการและการลงทุนในลำดับต่อไป ซึ่งภาคเอกชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาการดำเนินธุรกิจต่อรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านทางเว็บไซต์ asean.org


Tariff Finder อาเซียนได้จัดทำระบบ Tariff Finder (tariff-finder.asean.org) ซึ่งรวบรวมฐานข้อมูลภาษีที่อาเซียนลดให้แก่กันภายใต้ AEC และภาษีที่ลดระหว่างอาเซียนกับประเทศที่อาเซียนจัดทำ FTA ทั้ง 5 ความตกลง ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA ดังกล่าวได้สะดวก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของไทย (National Single Window: NSW) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW)

ระบบ National Single Window (NSW) เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยการใช้เอกสารเพียงชุดเดียวในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านศุลกากรของประเทศในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ  ทั้งการนำเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านแดน หรือระบบโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจแบบปลอดภัยและไร้เอกสาร เช่น การจัดเตรียมข้อมูลเพียงครั้งเดียวในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ การใช้ข้อมูลร่วมกันกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูลภาคธุรกิจระหว่างประเทศ โดยให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.thainsw.net

ทั้งนี้ การจัดตั้งระบบ NSW ของประเทศไทยขึ้น เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน หรือ ASEAN Single Window ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่จะนำเข้าและส่งออกได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ ปลอดภัยและไร้เอกสาร ผ่านเว็บไซต์ asw.asean.org