การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-มิ.ย.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น

เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปี 2561

—————————–

         ปี 2560 การค้ารวมไทย-ญี่ปุ่นมีมูลค่า 54,346.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.2 โดยไทยขาดดุลการค้า 9,727.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่า 22,309.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากญี่ปุ่นมีมูลค่า 32,037.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

         ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น มีมูลค่า 29,828.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.6 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 12,559.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9) และการนำเข้ามูลค่า 17,269.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 4,709.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 


View Fullscreen