การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-มิ.ย.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปี 2561

—————————–

          ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 7,093.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 13.2 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 2,564.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9) และการนำเข้ามูลค่า 4,528.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 1,964.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen