ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี

View Fullscreen