การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)

การค้ารวมของไทย ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่า 81,093.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.17 โดยเป็นจาแนกเป็นการส่งออกรวมมูลค่า 40,547.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 และ การนาเข้ารวม มูลค่า 40,545.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 2.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ … รายละเอียด