การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาสแรกของปี 2562 การค้ารวมของไทย มีมูลค่า 121,968.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.43 โดยเป็นจาแนกเป็นการส่งออกรวมมูลค่า 61,987.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.64 และ การนาเข้ารวม มูลค่า 59,981.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 1.20 โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 2,006.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ … รายละเอียด