ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของกรมฯ ต่อไป

สามารถกรอกแบบสำรวจโดยสแกนจาก QR Code ด้านล่าง หรือที่ลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/em2mfo

ทั้งนี้ ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ และข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้