การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 3,209.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.6 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 2,022.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1) และการนำเข้ามูลค่า 1,186.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 836.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen