การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.)

ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้ารวมของไทย มีมูลค่า 241,998.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.66 โดยเป็นจาแนกเป็นการส่งออกรวมมูลค่า 122,970.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.91 และการนาเข้ารวม มูลค่า 119,027.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงร้อยละ 2.41 โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 3,943.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.)
ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA มีมูลค่า 142,967.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 70,159.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนาเข้ามูลค่า 72,807.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้า มูลค่า 2,648.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ… รายละเอียด