ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2562 เรื่องการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ตามที่กรมศุลกากรได้ออกประกาศที่ 132/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และให้มีระยะเวลาผ่อนผันให้ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) รูปแบบเก่าจนถึงวันที่ 14สิงหาคม 2562เนื่องจากขณะนี้มีประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน-จีนบางประเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ดังนั้น กองพิกัดอัตราศุลกากร จึงได้ออกประกาศที่ 4/2562 เพื่อรองรับกรณีดังกล่าว โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 “ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร ให้ผู้นำของเข้าแจ้งความประสงค์ โดยให้ระบุรหัสเหตุผลในช่อง Argumentative Reason Code เป็น “P14” และระบุรหัสสิทธิพิเศษในช่อง Argumentative Privilege Code เป็น “ACN” ในแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้า และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร และชำระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม http://www.customs.go.th/data_files/2149700ab9e789a5bfa0e238f87c09ba.pdf