ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป รวมถึงโอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงดังกล่าว ตลอดจนเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดสัมมนาในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ในการนี้ กรมฯ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://seminar.dtn.go.th โดยกรอกรหัส 8001 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ FTA Center กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 7555

View Fullscreen
View Fullscreen