“วีรศักดิ์”นำทีมลงใต้ ชี้ช่อง“เกษตรกร-สหกรณ์”ใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอบุกตลาดต่างประเทศ

“วีรศักดิ์”เตรียมนำทีมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกเงาะ กล้วยหอม และเลี้ยงกุ้ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แนะโอกาสการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเอฟทีเอ การยกระดับสหกรณ์ และนำผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์สินค้า

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะประกอบด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.2562 เพื่อผลักดันนโยบายให้สหกรณ์และเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ในการสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจาเอฟทีเอของไทย

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ก.ย.2562 กำหนดลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะเงาะและกล้วยหอม ไปตลาดต่างประเทศ เช่น อาเซียนและจีน พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มแม่น้ำท่าทอง จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์ ที่เป็นแหล่งผลิตกุ้งขาวแวนนาไม จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีตลาดหลัก คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนนาดา และสหภาพยุโรป

ส่วนวันที่ 20 ก.ย.2562 จะเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ และพังงา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เปิดตลาดสินค้าของสหกรณ์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การดำเนินโครงการ จะช่วยให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้เอฟทีเอสร้างโอกาสทางการค้าและขยายตลาดไปต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลไม้ เงาะและกล้วยหอม ไปตลาดต่างประเทศ เช่น อาเซียนและจีน เป็นต้น ซึ่งไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากไทยแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา มีการส่งกระจายให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ โดยส่งออกเงาะไปจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ และส่งออกกล้วยหอมไปญี่ปุ่น
สำหรับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มแม่น้ำท่าทอง จำกัด พบว่า มีแผนสร้างห้องเย็นเพื่อแปรรูปกุ้งเพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนการผลิต เพื่อเตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งมีแผนจัดแสดงสินค้าที่จีนและญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในงานสัมมนาจะมีการเสวนาหัวข้อ “ติดอาวุธสหกรณ์ไทยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ” และ “ยกระดับการแข่งขันสหกรณ์ไทย ให้ก้าวไกลในโลกการค้าเสรี” โดยจะนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการตลาดมาวิเคราะห์สินค้า และแนะนำตลาดส่งออกที่เหมาะสมให้กับสหกรณ์ ซึ่งมั่นใจว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ และเกษตรกร ได้เห็นช่องทางการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอาเซียนและจีน