ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 27 28 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนราธิวาส

View Fullscreen