การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)

ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 8,079.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.5 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 2,901.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 3.3) และการนำเข้ามูลค่า 5,178.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 2.1) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 2,277.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen