‘กรมเจรจาฯ’ จัด FTA for Young ปลูกต้นกล้าด้านการเจรจาการค้า สร้างกำลังสำคัญร่วมพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในอนาคต

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ติวเข้มเยาวชนไทย จัดกิจกรรม “FTA for Young” เพื่อปูพื้นสร้างความเข้าใจเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ประโยชน์และผลที่จะเกิดกับประเทศไทย รวมถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อให้เยาวชนไทยเกิดความสนใจ ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทย สร้างความเข้าใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และจัดประชุมอาเซียนหลายการประชุมที่ประเทศไทย ประกอบกับการค้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปมาก โดยการค้ารูปแบบใหม่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ซื้อ แต่ก็ทำให้นักธุรกิจต้องปรับตัวรับมือกับการแข่งขันและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมติวเข้มเยาวชนไทย หรือ FTA for Youngขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการข้อมูล FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการค้าระหว่างประเทศและความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลาย จากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปใช้ในการศึกษาและการทำงานในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนจะให้ความรู้เรื่องการค้าระหว่างประเทศแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และจะจัดกิจกรรมในรูปแบบ train the trainer หรือการติวเข้มผู้ที่เป็นติวเตอร์ในอนาคตด้วย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนนักเรียน และรุ่นน้องในโรงเรียนต่อไป