ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

View Fullscreen