การจัดทําความตกลงการค้าเสรีของไทยช่วยให้การส่งออกสินค้าไก่ของไทยไปญี่ปุ่นขยายตัว

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สําคัญของไทย ในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปประเทศญี่ปุ่น เป็นอันดับที่ 3 รองจากอาเซียนและจีน โดยมีมูลค่าการส่งออก 3,178.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปญี่ปุ่น มูลค่า 535.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของ ปี 2561 มูลค่า 4.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8.3 ซึ่งสินค้าไก่เป็นสินค้าเกษตรอันดับ 1 ที่ ไทยส่งออกไปญี่ปุ่น โดย มีมูลค่าส่งออกใน ปี 2562 จํานวน 1,764.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 มูลค่า 54.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.2 และในช่วง 2 เดือนแรกของ ปี 2563 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ประเทศไทยส่งออกสินค้าไก่ไปญี่ปุนมูลค่า 300.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปี 2561 มูลค่า 54.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.2 ….รายละเอียด