สินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์นม

สินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์นม HS0401.10 HS0401.20 HS0401.40 HS0401.50 HS0402.10 และ HS2202.99

ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ: ไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นมหลายชนิด โดยจะมีการนําเข้าน้ำนมดิบและนมผงจากต่างประเทศมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมประเภทอื่นเพื่อส่งออก ซึ่งตลาดส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ ในปี 2563 คาดว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์นมจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดพาณิชย์มีการผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาครัฐและเอกชนมีการร่วมมือกันขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น … รายละเอียด