ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พิกัดศุลกากร 1005.90.90.002

ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่มีการใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยแต่ละปีไทยมีการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมในประเทศที่มีความสามารถในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ซึ่งแต่ละปีการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จะทําการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 ฤดูคือ ข้าวโพดฤดูฝน จะปลูกในช่วง มีนาคม-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายน –มกราคม ของปีถัดไป ส่วนข้าวโพดฤดูแล้ง จะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน –กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม -เมษายน ของปีถัดไป

รายละเอียด