กุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

กุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้ง

สินค้ากุ้งสด แช่เย็นจนแข็ง อยู่ในพิกัดศุลกากรที่ 0306 ได้แก่ 0306.16, 0306.17, 0306.26 และ 0306.27

ส่วนสินค้าผลิตภัณฑ์จากกุ้ง อยูในพิกัดศุลกากรที่ 1605 ได่แก่1605.21 และ1605.29

รายละเอียด