ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA”

โครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร สหกรณ์ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปของไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้า โดยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมหาช่องทางขยายตลาดส่งออกในตลาดจีน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

https://docs.google.com/forms/d/1BwluYTd7iqat91ykItKVu4TX5COPC0aN7A6zaLNhN0w/viewform?ts=5eec5866&fbclid=IwAR19P1uo9hNNBnNjC-6XKWPiwWNopZAZpSauufsJj_y4KQMRfHLEpYn5tNE&edit_requested=true

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ดังนี้
– เข้าค่ายเก็บตัวอบรมเพิ่มขีดความสามารถ 3 วัน 2 คืน ที่ จ.นครนายก
– รับคำปรึกษา ณ สถานประกอบการ
– บินไปกวางโจว สำรวจตลาด สร้างเครือข่ายธุรกิ

กำหนดการต่างๆ
– รับสมัคร : วันนี้-20 กรกฎาคม 2563
– ประกาศผล : ภายใน 15 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของฟาร์มโคนม
– เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
– ผลิตภัณฑ์มีนมโคเป็นวัตถุดิบหลัก
– ต้องการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ
– ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
– มีจุดเด่นหรือนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
– มีศักยภาพทางการตลาดและทีมบุคลากร
** สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Tel : 086-500-8338
E-Mail : [email protected]
Website : https://www.facebook.com/TradeNegotiations