กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชมงานนิทรรศการ “การเดินทางของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดแสดงนิทรรศการ “การเดินทางของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ: The Journey of DTN” ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ โดยเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า  เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์จะครบรอบการก่อตั้ง 100 ปีในวันที่ 20 สิงหาคม 2563  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในฐานะหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ที่มีภารกิจสำคัญเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย จึงเตรียมจัดแสดงนิทรรศการ “การเดินทางของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ: The Journey of DTN”  เพื่อเผยแพร่ภารกิจของกรมฯ ในด้านการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน ซึ่งเป็น FTA ฉบับแรกของไทยที่มีผลใช้บังคับในปี 2536 FTA ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-อินเดีย ไทย-เปรู ไทย-ชิลี อาเซียน-จีน อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และล่าสุด  FTA อาเซียน-ฮ่องกง ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี 2562  รวมทั้งการเข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) ของไทยในปี 2538 ส่งผลให้นับตั้งแต่เอฟทีเอแต่ละฉบับมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยให้มูลค่าการค้าของไทยกับประเทศคู่เอฟทีเอ 18 ประเทศ มีมูลค่ารวม 302,991 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 63 ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก  โดยประเทศคู่ค้า 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) อาเซียน มูลค่าการค้า 107,674 ล้านเหรียญสหรัฐ (2) จีน มูลค่า 79,440 ล้านเหรียญสหรัฐ และ (3) ญี่ปุ่น มูลค่าการค้า 57,720 ล้านเหรียญสหรัฐ

นางอรมน กล่าวเสริมว่า การจัดนิทรรศการของกรมฯ เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความภูมิใจของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตลอดระยะเวลา 78 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในชื่อเดิมคือ “กรมการสนเทศ”เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485  ซึ่งต่อมาปรับเป็น “กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์” ตั้งอยู่ที่สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง และเปลี่ยนเป็น “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ตั้งอยู่ที่ สนามบินน้ำ นนทบุรี ตามลำดับ นอกจากนี้ นิทรรศการยังแสดงถึงทิศทางการดำเนินงานและก้าวแห่งอนาคตของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ 5 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน  ไทย-ตุรกี  ไทย-ศรีลังกา และ BIMSTEC ซึ่งเป็นความร่วมมือทางการค้าระหว่างบังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และไทย รวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาและรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพิจารณาเรื่องการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศใหม่ๆ อาทิ สหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการใช้ประโยชน์จาก FTA มีการลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความตื่นตัวในการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการข้อมูล FTA ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในวันและเวลาราชการ  พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึกภายในงาน

 

—————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สิงหาคม 2563