กรมเจรจาฯ นำเสนอผลศึกษาการจัดตั้งกองทุน FTA เปิดระดมความคิดเห็น 22 ต.ค.นี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมเปิดเวทีนำเสนอผลการศึกษา “การจัดตั้งกองทุน FTA” เบื้องต้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตร ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมระดมความคิดเห็น 22 ต.ค.นี้ ก่อนนำผลเสนอคณะทำงานพิจารณาต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดเวทีสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในวันที่ 22 ต.ค.2563 ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น และรูปแบบการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมระดมความเห็น และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอ็สเอ็มอีไทย เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และนักวิชาการ ร่วมเสวนาและวิพากษ์ผลการศึกษา

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการลงพื้นที่รับฟังความเห็น และการประชุมระดมความเห็นกลุ่มย่อย ที่กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานวิจัย จัดขึ้นในเดือนส.ค.-ต.ค.2563 โดยผลจากการรับฟังความเห็นหลายภาคส่วน เห็นว่าการเจรจาจัดทำ FTA เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน และขยายตลาดให้กับสินค้าและบริการของไทยในต่างประเทศ จำเป็นที่รัฐจะต้องดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ในรูปแบบกองทุน FTA ที่ถาวร เนื่องจากกลไกช่วยเหลือที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ จากการหารือกับกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับคำแนะนำว่าการจัดตั้งกองทุนในปัจจุบันต้องมีการบริหารจัดการภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 รวมทั้งต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน แหล่งเงินทุนและแหล่งรายได้ การลดความซ้ำซ้อนกับกองทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ มีรายรับ และเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับต้องชัดเจน เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังจากการสัมมนาฯ กรมฯ จะรวบรวมรายละเอียดการขอจัดตั้งกองทุน FTA เสนอต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลัง และร่วมแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ