การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) ชุด “โครงการสร้างความเข้าใจ FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร”

  1. เจรจาออนทัวร์ เปิดบ้านกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
  2. เจรจาออนทัวร์ บุกพิจิตร นำสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วย FTA
  3. เจรจาออนทัวร์ ชัยภูมิกับการใช้ประโยชน์ FTA
  4. เจรจาออนทัวร์ ติดอาวุธ สหกรณ์ไทยใช้ประโยชน์ FTA
  5. เจรจาออนทัวร์ เจาะศักยภาพนมไทยใช้ประโยชน์จาก FTA
  6. เจรจาออนทัวร์ FTA นำธุรกิจดอกไม้ไทยรุกตลาดต่างประเทศ
  7. เจรจาออนทัวร์ โอกาสของชาไทยในยุคการค้าเสรี ณ จังหวัดเชียงราย
  8. เจรจาออนทัวร์ การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี ณ จังหวัดเชียงใหม่