‘อาเซียน’ ประชุมนัดแรก หลังบรูไนฯ รับไม้ต่อประธานอาเซียน ผลักดัน 3 ยุทธศาสตร์ “ฟื้นฟู-ดิจิทัล-ความยั่งยืน”

เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียนประชุมครั้งแรก หลังบรูไนฯ ทำหน้าที่ประธานอาเซียน ตั้งเป้าผลักดัน10 ประเด็น 3 ยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการฟื้นฟู การเป็นดิจิทัล และความยั่งยืน พร้อมปรับปรุงการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ เล็งจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ยกระดับ FTA ที่มีอยู่ ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกที่บรูไนดารุสซาลามทำหน้าที่ประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิด “We care, we prepare, we prosper” โดยบรูไนฯ ได้เสนอประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้สำเร็จ ภายในปี 2564 จำนวน 10 ประเด็น ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟื้นฟู ด้านการเป็นดิจิทัล และด้านความยั่งยืน

นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ที่ประธานอาเซียนต้องการผลักดันมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) ด้านการฟื้นฟู เช่น การจัดทำเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา 2) ด้านการเป็นดิจิทัล เช่น การจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี 2564 – 2568 และ 3) ด้านความยั่งยืน เช่น การจัดทำกรอบการส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อย สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของอาเซียน ในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ การจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความยั่งยืนของภูมิภาคภายหลังการระบาดของโควิด-19

นายดวงอาทิตย์ เสริมว่า ที่ประชุมยังได้หารือแผนการทำงานของอาเซียนด้านเศรษฐกิจปี 2564 เช่น ปรับปรุงกระบวนการทำงานของอาเซียนในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและสถานการณ์ของภูมิภาคและของโลก โดยเฉพาะได้วางแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าของอาเซียน ภายหลังการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) พร้อมเร่งแสวงหาโอกาสด้านการค้าในตลาดอื่นๆ ที่อาเซียนยังไม่มีความตกลงการค้าเสรี (FTA) เช่น อาเซียน-แคนาดา

นอกจากนี้ จะเร่งเจรจาเพื่อยกระดับความตกลง FTA ที่มีอยู่ ทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากขึ้น เช่น การเจรจาทบทวนความตกลง FTA ระหว่างอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี เป็นต้น และยังได้พิจารณาเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต อีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2564

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู้ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยในเดือน ม.ค. – พ.ย. 2563 การค้ารวมมีมูลค่า 86,312 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 50,564 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 35,748 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

—————————-

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

14 มกราคม 2564