โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (18) การกระจายและการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วโลกถือเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปี 2564

View Fullscreen