ความตกลง RCEP จะมีประโยชน์ต่อการค้า การลงทุนของไทยอย่างไร

ความตกลง RCEP จะมีประโยชน์ต่อการค้า การลงทุนของไทยอย่างไร

คำตอบ

1) ผลักดันให้มีการลดความซ้ำซ้อนในเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการปรับแผนการผลิต เลือกสรรหาแหล่งวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้ผู้ประกอบการวางยุทธศาสตร์การลงทุนในประเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาคการผลิตของตน

2) ผลักดันในเรื่องกฎระเบียบการค้า มาตรฐานสินค้า มาตรฐานด้านสุขอนามัย ให้มีความสอดคล้องกันในภูมิภาค

ซึ่งจะส่งผลให้มีการยอมรับกฎเกณฑ์ของมาตรการด้านมาตรฐานต่างๆ ระหว่างกันมากขึ้นซึ่งส่งเสริมให้การค้าขายขยายตัวขึ้น

3) ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจามีการเปิดตลาดให้ไทยมากขึ้นเดิมจากความตกลงอาเซียน+1

ในกรอบ RCEP มีสมาชิกยักษ์ใหญ่ คือ จีนและอินเดียทำให้เกิดโอกาสทางการค้าของไทยในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุนที่ไทยมีศักยภาพ เพราะเป็นประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และเป็นฐานการผลิตของโลก

4) กระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้มีการพัฒนาปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ขยายฐานการลงทุนไปในภูมิภาค และดึงดูดการลงทุน และกระตุ้นส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการจากความตกลง RCEP

ความตกลง RCEP ทำให้ไทยสามารถขยายเครือข่ายภาคการผลิตและการกระจายสินค้า (production and distribution network): เพราะสามารถหาวัตถุดิบจาก 16 ประเทศซึ่งมีความหลากหลายทั้งเชิงคุณภาพและราคา ทำให้ภาคการผลิตของไทยสามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้ผลิตจำเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและคำนึงถึงการเลือกแหล่งผลิตที่เหมาะสมซึ่งแหล่งวัตถุดิบเหล่านั้นได้อยู่กระจายไปทั่วโลกหรือทั่วภูมิภาค ดังนั้น การเข้าใจถึงโครงสร้างของสินค้าสำคัญ รวมถึง แหล่งที่มาของวัตถุดิบในสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยจะทำให้ประเทศไทยสามารถกำหนดท่าทีในการเจรจาเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่เอื้อต่อภาคการผลิตสินค้าของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าและบริการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

สินค้าที่ไทยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ ผลไม้แปรรูป อาหารแปรรูป เป็นต้น

สาขาบริการที่ไทยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ เช่น  โรงแรม สปา ร้านอาหารไทย

สาขาการลงทุนที่ไทยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ เช่น คนไทยอาจไปลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้าทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปในประเทศสมาชิก RCEP