สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่จะได้รับประโยชน์จากการเจรจาความตกลง RCEP นี้ควรเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้าง

สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่จะได้รับประโยชน์จากการเจรจาความตกลง RCEP นี้ควรเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้าง

คำตอบ

สำหรับธุรกิจที่ต้องการได้รับประโยชน์จากความตกลง RCEP หรือความตกลง FTAs ที่ไทยมีอยู่แล้ว 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงกระบวนการผลิต ขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปกติของการดำเนินธุรกิจ จะขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม งานแสดงสินค้า เป็นต้น รวมถึงศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่สามารถค้นหาได้บนเว็บไซต์ของกรมต่างๆ เช่น ข้อมูลตลาด สินค้า บริการ และการลงทุน ของประเทศคู่ค้าซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีการรวบรวมจัดทำขึ้น กระบวนการขอใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง FTAs มาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ ข้อมูลภาพรวมการเจรจาการค้า  การจัดทำความตกลงทางการค้า ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น