โอกาสทางธุรกิจในตลาด CLMV

โอกาสทางธุรกิจในตลาด CLMV

คำตอบ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันตลาด CLMV หรือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก โดยมี GDP ในแต่ละประเทศเติบโตสูงถึงร้อยละ 8 ต่อปี นักลงทุนต่างชาติรวมทั้งไทยเข้าไปลงทุนจำนวนมาก ประชากรมีกำลังซื้อสูง และรัฐบาลสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้โอกาสทางธุรกิจในตลาด CLMV มีลู่ทางสดใส ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่งเป็นตลาดใหม่ สำหรับสินค้าที่เป็นที่ต้องการจากไทยในช่วงนี้จะมีความคล้ายกันคือสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง อาหารแปรรูป และผักผลไม้สด เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม สำหรับโอกาสการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศดังกล่าว เช่น ธุรกิจร้านอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจพลังงาน เนื่องจากไทยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศ CLMV มีความต้องการพัฒนาประเทศและเป็นธุรกิจการลงทุนที่ในประเทศเหล่านี้ยังขาดแคลน ดังนั้น การเข้าไปของนักลงทุนไทยจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดี