เมืองใดเหมาะแก่การเข้าไปลงทุนใน CLMV

เมืองใดเหมาะแก่การเข้าไปลงทุนใน CLMV

คำตอบ

การเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ควรเริ่มต้นจากเมืองหลวงก่อน คือ กรุงพนมเปญ (ในกัมพูชา) และนครหลวงเวียงจันทน์ (ในสปป.ลาว) และเมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 คือ เมืองย่างกุ้ง (ในเมียนมา) และเมือง   โฮจิมินห์ (ในเวียดนาม) เนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม) มีจำนวนประชากรมากและมีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจเผชิญกับคู่แข่งจำนวนมากในเมืองเศรษฐกิจเหล่านี้ด้วยเช่นกัน  ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการอาจเลือกลงทุนในเมืองเศรษฐกิจรองที่มีการแข่งขันทางธุรกิจไม่สูงมากนัก และ เช่น เมืองเสียมราฐ เมืองพระตะบอง (ในกัมพูชา) เมืองหลวงพระบาง และเมืองจำปาสัก (ในสปป.ลาว) เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองเมาะลำไย (ในเมียนมา) กรุงฮานอย และเมืองดานัง (ในเวียดนาม)

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาถึงประเภทของธุรกิจที่จะเข้าไปในลงทุนให้เหมาะสมกับเมือง  ซึ่งจะยิ่งช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูป เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนในเมืองจำปาสัก (ในสปป.ลาว) และเมืองพระตะบอง (ในกัมพูชา) เนื่องจากเป็นแหล่งเกษตรกรรมหลักของประเทศ หรือธุรกิจร้านอาหารและบริการท่องเที่ยว ควรไปลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองหลวง เช่น เมืองเสียมราฐและกรุงพนมเปญ (ในกัมพูชา) เมืองมัณฑะเลย์ เมืองย่างกุ้ง และเมืองพุกาม    (ในเมียนมา) เมืองฮานอย เมืองโฮจิมินห์ เมืองดานัง เมืองเว้ (ในเวียดนาม)