ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึงอะไร

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึงอะไร

คำตอบ

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศ จะเป็น 2 ประเทศ หรือมากกว่านั้นก็ได้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทั้งในด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้ขยายขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดเสรีสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนประเด็นใหม่ๆ ทางการค้า เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นโยบายการแข่งขัน สิ่งแวดล้อม และแรงงาน เป็นต้น