หากต้องการทราบสถานะล่าสุดของการเจรจา FTA แต่ละฉบับของไทยสามารถสืบค้นได้จากที่ใด

หากต้องการทราบสถานะล่าสุดของการเจรจา FTA แต่ละฉบับของไทยสามารถสืบค้นได้จากที่ใด

คำตอบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลสรุปความคืบหน้าการเจรจา FTA ของไทยในทุกกรอบการเจรจาและเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไป โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

www.dtn.go.th > เวทีการเจรจาการค้า > FTAs > ภาพรวม FTA ของไทย > ความคืบหน้า FTA ทุกเวที