หากต้องการสืบค้นสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถดูได้จากที่ใด

หากต้องการสืบค้นสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถดูได้จากที่ใด

คำตอบ

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลสถิติการค้าของไทยกับประเทศต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ http://www2.ops3.moc.go.th นอกจากนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังได้จัดทำรายงานข้อมูลสถิติการค้าของไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพรวมการค้า การค้าของไทยกับประเทศคู่เจรจา/คู่ค้าสำคัญ เปรียบเทียบข้อมูลเศรษฐกิจประเทศคู่เจรจา/คู่ค้าสำคัญ เป็นต้น ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.dtn.go.th > หน้าหลัก > ข้อมูลการค้า