ข้อตกลงที่ไทยต้องเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม จากการทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) เป็นอย่างไร

ข้อตกลงที่ไทยต้องเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม จากการทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) เป็นอย่างไร

คำตอบ

ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA)   ลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 ปัจจุบันไทยลดภาษีเป็นร้อยละ 0 ไปแล้วร้อยละ 98.97 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ในขณะที่ออสเตรเลียลดภาษีสินค้าทั้งหมดเป็นร้อยละ 0 แล้ว ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP) ลงนามเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ปัจจุบันไทยลดภาษีเป็นร้อยละ 0 ไปแล้วร้อยละ 99.17 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ในขณะที่นิวซีแลนด์ลดภาษีสินค้าทั้งหมดเป็นร้อยละ 0 แล้ว

ภายใต้ความตกลง TAFTA และ TNZCEP สินค้านมที่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) ซึ่งการนำเข้าภายในโควตาจะได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามตารางการลดภาษี และจะถูกยกเลิกโควตาภาษีนำเข้าในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ส่วนสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมและเนยที่มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) กำหนดเพดานปริมาณการนำเข้า (Trigger Volume) โดยเก็บภาษีนำเข้าในอัตราต่ำ ส่วนปริมาณการนำเข้าที่เกินกว่าที่กำหนด สามารถเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงกว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กล่าวคือ จะไม่มีการกำหนดปริมาณโควตาและเพดานปริมาณการนำเข้าในสินค้าเนื้อสัตว์และนมอีกต่อไป และอัตราภาษีนำเข้าจะเป็นร้อยละ 0