ความตกลง ATIGA คืออะไร

ความตกลง ATIGA คืออะไร

คำตอบ

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 มีข้อบทครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การลดภาษี กฎถิ่นกำเนิดสินค้า มาตรการที่มิใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า กระบวนการศุลกากร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและการเยียวยาทางการค้า เป็นต้น โดยมีคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area Council: AFTA Council) ประกอบด้วยผู้แทนในระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินการตามความตกลงฯ