ระบบ NTR , ATR และ ASSIST คืออะไร

ระบบ NTR , ATR และ ASSIST คืออะไร

คำตอบ

ระบบ NTR คือ คลังข้อมูลทางการค้าของไทย (Thailand’s National Trade Repository: NTR) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทยที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้ากับประเทศไทยได้โดยง่าย ณ จุดเดียว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยข้อมูล 9 ประเภทได้แก่

1) พิกัดศุลกากร
2) อัตราอากรศุลกากรนำเข้าทั่วไป และอัตราอากรศุลกากรภายใต้ ATIGA และ ASEAN FTAs
3) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
4) กฎระเบียบด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี
5) กฎหมาย กฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร
6) กฎระเบียบการดำเนินการด้านการค้าและเอกสารสำคัญ
7) คำสั่งทางปกครอง
8) วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
9) รายชื่อผู้ประกอบการค้าที่ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกอาเซียน

ปัจจุบันสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ www.thailandntr.com โดยให้ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบบ NTR ของแต่ละประเทศอาเซียนจะเชื่อมโยงไปยังระบบ ATR ซึ่งเป็นคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR) สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ atr.asean.org

นอกจากนี้ ระบบ ATR ได้เชื่อมต่อไปยังระบบ ASSIST (assist.asean.org) ซึ่งเป็นระบบ internet-based facility เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ และเป็นช่องทางให้สามารถร้องเรียนเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าในกรอบอาเซียนที่ภาคธุรกิจประสบ โดยการใช้งานระบบ ASSIST จะเริ่มจากผู้ประกอบการลงทะเบียนใช้งาน (พร้อมหมายเลขทะเบียนบริษัทที่จดทะเบียนในอาเซียน) และส่งข้อร้องเรียน (complaint) มายังระบบฯ ซึ่งมีสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: ASEC) เป็นผู้ดูแล หากการร้องเรียนมีข้อมูลครบถ้วน ASEC จะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังผู้ประสานงานของประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งความเห็น/ข้อเสนอแนะตอบกลับผ่านระบบฯ ไปยังผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ระบบฯกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยรวมไม่เกิน 40 วันทำการ และขยายได้ไม่เกิน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการยื่นข้อร้องเรียน หากพ้นจากนั้น ระบบฯ จะเตือนและแสดงสัญลักษณ์ (red light) ว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้ ระบบ NTR, ATR และ ASSIST เป็นเครื่องมือในการรับมือกับมาตรการ NTMs เนื่องจากช่วยเพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย และช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วย