ไทยมีแนวทางการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ เช่น ความตกลง TPP อย่างไร

ไทยมีแนวทางการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ เช่น ความตกลง TPP อย่างไร

คำตอบ

เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ไทยต้องเผชิญ และปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อไม่ให้สูญเสียประโยชน์ที่มีอยู่ รวมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ไทยจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2560 ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันอันดับที่ 27 (ยกระดับจากอันดับที่ 28 เมื่อปี 2559) ซึ่งขณะนี้ประเทศในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ (อันดับ 3) และมาเลเซีย (อันดับ 24) ต่างก็มีอันดับดีกว่าไทย

ทั้งนี้ การจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญทำให้ไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม จนสามารถบูรณาการความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ว่าไทยจะเข้าร่วมความตกลง TPP หรือไม่ก็ตาม โดยที่ผ่านมา ไทยได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานทางการค้าการลงทุนผ่านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการขยายการค้าการลงทุนในประเทศ อาทิ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าและเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ซึ่งจะมีผลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) การแก้ไขปัญหางานค้างสะสมการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า และการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์