ขณะนี้ประเทศสมาชิก TPP ได้ลงนามความตกลงแล้ว หมายความว่าไทยตกขบวนรถไฟหรือไม่

ขณะนี้ประเทศสมาชิก TPP ได้ลงนามความตกลงแล้ว หมายความว่าไทยตกขบวนรถไฟหรือไม่

คำตอบ

ถึงแม้ว่าประเทศสมาชิก TPP ได้มีการลงนามความตกลงเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 แต่การถอนตัวจากการเป็นสมาชิก TPP ของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ความตกลง TPP ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิก TPP-11 ได้มีการประชุมหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางบังคับใช้ความตกลงดังกล่าว โดยตั้งเป้าสรุปแนวทางที่ชัดเจนในเดือนพฤศจิกายน 2560 ระหว่างการประชุมผู้นำ APEC ณ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ประเทศ TPP-11 ยืนยันจะดำเนินการให้ความตกลง TPP เป็นแบบ Comprehensive และมีมาตรฐานสูงโดยให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคแก่สมาชิกทุกประเทศ สำหรับการรับสมาชิกใหม่ ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน โดยหากประเทศสมาชิก TPP-11 คงแนวทางการรับสมาชิกใหม่ของความตกลงต้นฉบับไว้ ประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมความตกลงฯ จะต้องมีการหารือและได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ดังนั้นจึงถือว่าไทยไม่ได้ตกขบวนรถไฟ แต่เป็นโอกาสของไทยที่จะใช้ช่วงเวลาในระหว่างนี้ศึกษาประโยชน์และผลกระทบของความตกลง TPP ที่มีต่อไทยและประเมินความพร้อมของทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบต่อไป