พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่

พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่

คำตอบ

ภาครัฐได้จัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์พืชแห่งชาติ (The National Genebank of Thailand) ซึ่งเป็นศูนย์เก็บรักษาพันธุกรรมทางพืช เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากภัยธรรมชาติ การระบาดของโรคและแมลง รวมถึงเป็นแหล่งเก็บรักษาพันธุ์พืชเศรษฐกิจและพืชพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ ภาครัฐยังจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร