GI สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร

GI สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ

GI สามารถเพิกถอนและแก้ไขได้ หากมีการขึ้นทะเบียนโดยมิชอบ หรือสภาพแวดล้อมของพื้นที่ทางธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะพิเศษ หรือคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ พ.ร.บ.ได้กำหนดไว้ก็จะสามารถระงับการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ได้เช่นกัน