หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร

หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร
คำตอบ

ขณะนี้ไทยให้ความคุ้มครอง GI โดยกฎหมายเท่านั้น หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะต้องให้ความคุ้มครอง GI โดยระบบเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เจ้าของ GI ทั้งไทยและต่างชาติ ที่จะเลือกได้ว่าต้องการรับความคุ้มครองตามกฎหมายใด