ความตกลงการค้า (FTA) ในกลุ่มตะวันออกกลาง

ความตกลงการค้า (FTA) ในกลุ่มตะวันออกกลาง

    คำตอบ

ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีความตกลง FTA กับกลุ่มตะวันออกกลางโดยตรง แต่หากต้องการดูอัตราภาษีสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ www.wto.org > Trade topic > Tariffs เนื่องจากประเทศในกลุ่มดังกล่าว บางประเทศเป็นสมาชิก WTO ท่านสามารถตรวจสอบอัตราภาษีพื้นฐานได้ หรืออีกช่องทางหนึ่ง คือ สถานทูตในกลุ่มตะวันออกกลางประจำประเทศไทย